visie en merkwaarden

Strategisch beleidsplan
Klik op deze link voor het strategisch beleidsplan 2015-2019

Uitgangspunten
Het bestuur staat voor sturen op afstand en wil een toezichthoudende en bijsturende rol vervullen. Visie en beoogde resultaten zijn daarbij het primaire domein van het bestuur. Uitwerking en uitvoering zijn bij uitstek het terrein van de algemene directie. De algemene directie is verantwoordelijk voor de totstandkoming en realisering van de stichtingsstrategie en de strategie van de scholen gezamenlijk.

De directeuren van de scholen zijn - binnen de kaders die de algemene directie stelt op grond van het managementstatuut - verantwoordelijk voor het formuleren en vaststellen van de schoolstrategie.

Visie
De bestuursvisie van Onderwijsgroep Fier vormt de kapstok voor het functioneren van de aangesloten basisscholen en de mensen die er werken. Over de grondslag en identiteit is in de statuten het volgende opgenomen:
Openbaar onderwijs
Het onderwijs aan de openbare scholen draagt bij aan de ontwikkeling van de leerlingen met aandacht voor godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die leven in de Nederlandse samenleving en met onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die waarden. Openbaar onderwijs wordt gegeven met eerbiediging van ieders godsdienst of levensbeschouwing en gaat actief met deze pluriformiteit om.
Algemeen bijzonder onderwijs:
Het onderwijs aan een algemeen bijzondere school gaat uit van de gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwelijke stromingen opdat de leerling op grond van eigen overtuiging en verdraagzaam jegens anderen aan de samenleving kan deelnemen. Algemeen bijzondere scholen kiezen voor deze ontmoeting.

Merkwaarden
Natuurlijk wordt op alle scholen binnen Onderwijsgroep Fier hard gewerkt om goede kwaliteit te bieden. Ook vinden we het belangrijk dat een kind zich veilig voelt in een omgeving waarin het zichzelf kan zijn en gehecht is aan groei.

Wat onze organisatie echt Merkwaardig maakt is dat we Zelfbewust, Verwonderd en Onderscheidend zijn.

Zelfbewust
We zijn een organisatie waarin we heel goed weten waar we goed in zijn en waar we nog in kunnen groeien. We vinden het van groot belang om onze kinderen dit ook te leren. Op deze manier kun je voortdurend op zoek gaan om het beste uit jezelf te halen zodat je ook anderen dit kan leren die jij in je omgeving tegenkomt.
Verwonderd
Wanneer jij jezelf steeds beter leert kennen, zul je steeds meer verwonderd raken door de dingen die je ontdekt. Jij leert steeds beter wat het is om te komen tot groei, waardoor je hier aan gehecht zult raken.
Onderscheidend
Elke school binnen Onderwijsgroep Fier heeft een eigen onderwijskundig concept waarbinnen het onderwijs wordt gegeven. We zijn niet bang om dingen uit te proberen die soms tegen de stroom in lijken te gaan. Dit maakt dat we soms anders doen dan anderen, hierdoor leren we van en met elkaar en komen we tot groei.
Daarom: Onderwijsgroep Fier, Gehecht aan groei
Zelfbewust, Verwonderd, Onderscheidend