scholen

Onderwijsgroep Fier is de stichting voor openbaar en algemeen bijzonder primair onderwijs, die gevestigd is in Stiens. Zeventien scholen van de gemeenten Menameradiel, het Bildt, Ferwerderadiel en Leeuwarderadeel werken samen in onderwijsgroep Fier. Het betreft scholen van openbare of algemeen bijzondere signatuur. Onze scholen hebben een eigen gezicht.

Scholen Leeuwarderadeel

OBS De Arjen Roelofsskoalle
directeur: mevr. J.Hooiveld
Leijesterpaed 4
9054 KM HIJUM
tel. 0518-431900
arjenroelofsskoalle@owgfier.nl
Brin: 10 KZ
bekijk de website

 

OBS De Jint
directeur: de heer O. Ferwerda
Plataanstrjitte 2
9051 RB STIENS
tel. 058-2571898
dejint@owgfier.nl
Brin: 11 NM
bekijk de website

 

OBS De Twilling 
directeur: de heer E. Yedema
Ieleane 8
9051 LP STIENS
detwilling@owgfier.nl
tel. 058-2575998
Brin: 11 YW
bekijk de website

 
Scholen Ferwerderadiel

OBS Op 'e Trije
directeur: dhr. N.Woudwijk
Hegebeintumerdyk 16
9172 GP FERWERT
tel. 0518-411953
opetrije@owgfier.nl
Brin: 09 ED
bekijk de website

 

OBS Op 'e Dobbe
directeur: mevr. C. Hilbers
Finne 42
9074 AV HALLUM
tel. 0518-431700
opedobbe@owgfier.nl
Brin: 10 AA
bekijk de website

 
Scholen het Bildt

OBS 't Fonnemint
directeur: mevr. M. Leeuw-Pijnakker
Dordtse Straat 40
9076 CP SINT ANNAPAROCHIE
tel. 0518-401129
fonnemint@owgfier.nl
Brin: 18 PT
bekijk de website

 

SWS Sint Jabik
directeur a.i.: mevr. M.van der Laan
Oosteinde 49
9079 LA SINT JACOBIPAROCHIE
tel. 0518-491839
deopstap@owgfier.nl
Brin : 18 RU
bekijk de website

 

SWS de Fierljepper
directeur: dhr. M. Wouda
M. Beckstraat 65
9077 SG VROUWENPAROCHIE
tel. 0518-401682
defierljepper@owgfier.nl
Brin: 18 TK
bekijk de website

 
 

OBS De Lytse Terp
directeur: mevr. C. Hilbers
P.B. Winsemiusstrjitte 51
9047 JJ MINNERTSGA
tel. 0518-471700
delytseterp@owgfier.nl
Brin: 18 UL
bekijk de website

 

AZC-School De Toverbal
directeur: mevr. J. Hooiveld
Middelweg-West 178
9076 GE SINT ANNAPAROCHIE
tel. 0518-401562
detoverbal@owgfier.nl
(dislocatie van Brin 18 PT)
bekijk de website

 
Scholen Menaldumadeel

OBS Martenaskoalle
directeur: dhr. W. Dijkstra
K. van der Meijstrjitte 1C
9045 PZ BITGUMMOLE
tel. 058-2531222
martenaskoalle@owgfier.nl
Brin: 18 NF
bekijk de website

 

OBS Lyts Libben
directeur: mevr. J.Grijpma
Ds H van Eyck van Heslingastrjitte 1
9041 EG  BERLTSUM
tel. 0518-461736
lytslibben@owgfier.nl
Brin: 18 OM
bekijk de website

 

ABBS Otto Clantskoalle
directeur mevr. D. van der Schoot-van der Werf;
directeur a.i. mevr. M.Faber
Blessumerpaed 3
9031XM BOKSUM
tel. 058-2541314
ottoclantskoalle@owgfier.nl
Brin: 04 JZ
bekijk de website

 

SWS Twaspan
directeur: mevr. W. Hagen
Spoorstrjitte 7
9033 WJ DEINUM
tel. 058-2542083.
twaspan@owgfier.nl
Brin: 18 PU
bekijk de website

 

OBS De Romte
directeur a.i.: dhr. J. Kort
Skoallanswei 2
9035 BT DRONRYP
tel. 0517-231614
deromte@owgfier.nl
Brin: 18 QU
bekijk de website

 

OBS De Pôlle
directeur: dhr. L. Wolda
Skoallestrjitte 28
9034 GL MARSUM
tel. 058-2541681
depolle@owgfier.nl
Brin: 18 RV
bekijk de website

 

OBS De Cingel 
directeur: dhr.  J. Wagenaar
Orxmasingel 16A
9036 JW MENAAM
tel. 0518-451663
decingel@owgfier.nl
Brin: 18 SR
bekijk de website