onderwijskundig beleid

Ons hoofddoel m.b.t. de ontwikkeling van het onderwijskundige beleid:
Er wordt bewust omgegaan met de verschillen tussen leerlingen, in termen van erkende ongelijkheid in aanleg en capaciteiten. We gaan in de klas uit van minimaal 3 niveaus van leren bij vakken zoals taal en rekenen.
Onze visie is dat kinderen optimaal leren wanneer ze actief, gemotiveerd, betrokken bij de taak, zelfstandig en zelfverantwoordelijk bezig kunnen zijn. Dit alles om ze optimaal voor te bereiden op het vervolgonderwijs en de maatschappij. Het leren wordt gestimuleerd door het aanbod van een ononderbroken leerlijn. Dat vraagt om duidelijke en doordachte leerlijnen vanaf groep 1 tot en met groep 8.

Om onze doelen te bereiken heeft onze school gekozen voor het toepassen van adaptief onderwijs waarbij het zelfstandig werken als middel dient om instructiemomenten en momenten van gewenste begeleiding te creëren.
Hierbij wordt het adaptief onderwijs als basis van goed lesgeven verbonden met de leerkrachtcompetenties die daarvoor nodig zijn.

Centraal staat hierbij het ontwikkelen bij het kind van:
- competentie (het geloof en plezier in eigen kunnen)
- relatie (het gevoel dat mensen je waarderen en met je om willen gaan)
- onafhankelijkheid (het gevoel dat je iets kunt ondernemen zonder dat anderen daarbij moeten helpen)
Als het kind gelooft in zijn eigen kunnen onafhankelijk van de goedkeuring van de leerkracht en een relatie met anderen aan kan gaan, zijn de voorwaarden geschapen om alles te kunnen leren wat er in het vermogen van het kind ligt.

Adaptief onderwijs staat vooral voor ‘onderwijs op maat’. Het onderwijsaanbod is gerelateerd aan de kerndoelen van het basisonderwijs. Het is de opdracht van de school ieder kind te onderwijzen naar het niveau van de einddoelen van groep 8. Ieder kind is daarbij uniek met zijn eigen leerproces en onderwijsbehoeften. Per vak worden de leerlingen ingedeeld op niveau in het didactisch werkplan, waarbij het streven is het kind minimaal op hetzelfde niveau te houden dan wel naar een hoger niveau te brengen. Het indelen op niveau gebeurt aan de hand van de Cito-scores. In het didactisch werkplan wordt voor de vakken rekenen, lezen en spelling uitgewerkt welke instructiebehoeften het kind heeft en welke maatregelen genomen worden in het onderwijsleerproces. Daarbij worden tussentijdse streefdoelen geformuleerd.

In het onderwijskundigbeleid van Onderwijsgroep Fier wordt nadrukkelijk een koppeling gemaakt tussen enerzijds Zorg en Begeleiding en aan de andere kant ICT. We zien een belangrijke ontwikkeling dat door de koppeling tussen deze onderwerpen, gericht gewerkt wordt aan het onderwijskundig beleid op de scholen.
Voor ICT maken alle scholen gebruik van SNAPPET. Dit betekent dat elke school de mogelijkheid heeft om vanaf groep 4 tablets in de groepen in te zetten. Leerlingen krijgen voor vakgebieden als rekenen, taal, begrijpend lezen, studievaardigheden, spelling verwerkingsopgaven op een tablet aangeboden die gekoppeld is aan lesstof die wordt aangeboden.

De komende periode worden alle medewerkers van Onderwijsgroep Fier verder geschoold in het gebruik van ICT in de groepen en wordt de koppeling met Zorg en begeleiding nadrukkelijk gemaakt.