marsum 3ts+ school in de landelijke pilot tpo

De Pôlle hield  woensdag 19 maart Open Huis voor geïnteresseerde ouders en verzorgers. 

 

Artikel van de website van Ingelum: 

 

Een resultaat om geweldig trost op te zijn

Op woensdag 8 januari 2014 maakte staatssecretaris Dekker van Onderwijs bekend dat de Marsumer basisschool de Pôlle is uitverkoren om mee te doen aan een pilot van 4 jaar. In deze pilot zal het gebruik van het Engels verhoogd worden tot 30%. Op de Pôlle zal 50% in het Nederlands en 20 % in het Fries les gegeven gaan worden.

Met dit besluit krijgt de missie van de school “Met meer talen meer toekomst” een schitterend vervolg. In juni 2013 werd o.b.s. De Pôlle gecertificeerd als "3TS+ school". Een school waar leerlingen van groep 1 t/m 8 les krijgen in Nederlands, Fries en Engels. Het behoud van de eigen talen Nederlands en Fries stond voorop. En er werd voorgesorteerd op de ontwikkeling dat Engels in de toekomst een steeds prominenter plaats gaat innemen.

Toen dit resultaat was behaald leefde de vraag: ‘Stabiliseren of verdiepen?’. Gekozen is voor het laatste.

Vierjarig project van Europees platform en ministerie van Onderwijs

De Marsumer school is als enige in Friesland toegelaten tot het landelijke pilot project Engels. Een initiatief vanuit het Europees Platform en het ministerie van OCW om deze taal een vaste, hechtere plaats te geven in het basisonderwijs. Een vierjarig traject waar 12 scholen uit Nederland aan mogen deelnemen. De directeur en leerkrachten van de school hebben dit predicaat niet zomaar gekregen. Ze zijn de afgelopen periode beoordeeld door een vakbekwame jury die uiteindelijk de Marsumer school voordroeg aan de staatssecretaris. Een resultaat om geweldig trots op te zijn, aldus schooldirecteur Lucas Wolda.

Internationale kontakten via digitale schoolweg

Daarnaast neemt de school ook deel aan een internationaliseringsproject. Contacten leggen via de digitale schoolweg met kinderen uit andere landen. Er wordt dan gecommuniceerd in het Engels. Dit alles onder het mom: Hoe kun je leren zwemmen als je het water niet in mag!

 Provincie Fryslân en schoolbegeleidingsdienst geven ondersteuning

Ondersteuning hierbij krijgt de school van de andere deelnemers aan dit landelijk project en vanuit de schoolbegeleidingsdienst Cedin. Ook Provincie Fryslân is zeer enthousiast en ziet de basisschool de Pôlle als een vooruit geschoven post voor meertaligheid in deze provincie. De opgedane kennis is uitwisselbaar met andere meertalige scholen in onze regio. Van de provincie ontvangt de school een ruimhartige financiële bijdrage om dit te kunnen verwezenlijken.

 Doorlopende leerroute met Montessori Highschool

De Pôlle heeft eerder al contacten gelegd met v.o. Montessori Highschool in Leeuwarden om er voor te zorgen dat deze school de ingezette lijn van meertaligheid naadloos zal doorzetten. Hier zal 50 % van de tijd in het Engels wordt lesgegeven. Hierdoor zal een goede aansluiting van de Pôlle naar het vervolgonderwijs geborgd worden.

Dorpsbelang Marsum zeer ingenomen met deze toekenning

Het bestuur van Dorpsbelang is zeer ingenomen met de toekenning die een grote stimulans voor de Marsumer school is.

Hiermee is een mogelijke sluiting van de school afgewend. Een opsteker voor Marsum, een geweldige waardering voor de leerkrachten die al jaren doelgericht hiernaar toe gewerkt hebben. Onze complimenten voor hen, aldus voorzitter Geert Verf. Twee jaar geleden moest Dorpsbelang nog inspreken bij de gemeenteraad om een dreigende sluiting te voorkomen. Schoolstichting Fier wil namelijk acht scholen sluiten in NoordWest Friesland.

Dorpsbelang en de school gaan er vanuit dat er een toestroom zal komen van leerlingen waarvan de ouders het belang van Engelstalig onderwijs inzien. Steeds meer vakken worden in de toekomst in het HBO onderwijs al in het Engels gegeven. Het is heel verstandig dat de school hier al zo goed op anticipeert. Wie vooruitkijkt, die blijft!

Open dag op woensdag 19 maart

Schoolleiding en Dorpsbelang zullen de komende tijd gezamenlijk optrekken om de meertaligheid onder de aandacht te brengen bij ouders. Speciale aandacht zal gericht worden op de wijk Westeinde en de dorpen Ingelum en Ritsumasyl. Omdat de Montessori Highschool in Westeinde staat, ligt een doorgaande meertalige schoolroute voor het grijpen. Ouders van de wijk Westeinde en mogelijk ook Ingelum en Ritsumasyl zullen dat snel in de gaten krijgen, aldus schooldirecteur Lucas Wolda en Dorpsbelang voorzitter Verf. We zullen dat faciliteren. Dorpsbelang zal middels advertenties en flyers meer bekendheid aan het project van de meertalige basisschool geven.  

Meer informatie:

Bent u geïnteresseerd in de nieuwe vorm van onderwijs? Neem dan gerust contact op met o.b.s. De Pôlle: Lucas Wolda directeur Basisschool de Pôlle Tel. school. 058-2541681

 info@obsdepolle.nl  

www.obsdepolle.nl

Media nieuws te vinden op:

http://www.obsdepolle.nl/obsdepolle/artikel/tpo-pilot.html

http://www.omropfryslan.nl/utstjoering/hjoed-fan-8-jannewaris-2014-1800


 

 

foto & video